„Бели петна” е термин, който се използва да означи земеделските земи, които не се обработват от собствениците им, но които, с оглед следване на принципа, че земеделската земя не трябва да бъде пустееща и трябва да бъде обработвана, се предоставят за ползване на трети лица по ред и процедура, определени в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ).

Възможността за превръщане на земеделската земя в „бяло петно“ е уредена в ЗСПЗЗ, който предвижда, че “площта на земеделските земи, за които няма сключени договори и не са подадени декларации от собствениците им по чл. 37б, се разпределя между ползвателите пропорционално на площта и съобразно начина на трайно ползване на собствената и/или арендуваната/наетата земеделска земя в съответното землище.” Това означава, че ако собственикът на земеделска земя не подаде такава декларация в законоустановения срок (до 31 юли) или не изрази изричното си желание притежаваната от него земя да не се включва в масив за ползване, то тя може да бъде разпределена за ползване от други ползватели на земеделски земи.

За обработката на разпределената земеделска земя „бяло петно“, ползвателят дължи рентно заплащане на собственика й, което се изчислява въз основа на обработваемата площ. В срок до три месеца от публикуването на заповедта за разпределяне на земеделската земя, дължимата от ползвателя сума, в размер на средното годишно рентно плащане за землището, следва да се преведе по сметката за чужди средства на съответната Областна дирекция „Земеделие”.

В срок от 10 г. от съответната стопанска година, за която са определени, може да се подаде заявление за изплащането им. Практиката обаче показва, че малко собственици търсят преведените пари за т. нар. „бели петна”, а след изтичането на този срок средствата остават в сметка на Министерство на земеделието и горите.

Общинската служба „Земеделие” не уведомява писмено хората за това дали земите им попадат в регистрите на „белите петна”. Много собственици, които не ги стопанисват пряко, не са сключили договори за наем или аренда и не знаят реално какво се случва със земите им, стават жертва на недобросъвестни ползватели.

Затова е важно всеки собственик на земеделски земи да предприеме необходимото за стопанисването им и да е информиран за стойността на земите си, да знае какви дивиденти би могъл да спечели от тях и как да ги управлява най – правилно. За съжаление много ползватели се възползват от това, че собствениците на земеделски земи не се интересуват от имотите си и не търсят рентата, която им се полага.

За да избегнете това, ако не сте сигурни какви действия трябва да предприемете и не знаете каква е реалната стойност на земите Ви, не знаете как да ги управлявате и колко можете да спечелите от тях, ние Ви предлагаме търговски и юридически консултации, съвети и актуална информация за цената на земята, изготвяне на договори за наем/аренда, съдействие при покупко – продажба и изготвянето на всички необходими документи, ефективно управление на Вашите земи.

BCG