Един ден, докато подреждате документите си, виждате позабравена бонова книжка. Колебаете се как да постъпите – да я приберете отново в кутията с документите, да я изхвърлите или все пак да проверите има ли някаква стойност?

Ако тази ситуация Ви е позната, то сигурно сте сред тези над 1 милиона българи, които са участвали в масовата приватизация. Това е процесът на приватизацията чрез инвестиционни бонове – „Емисия 96“ или така наречената „първа вълна“ на масовата приватизация, която беше организирана от Центъра за масова приватизация в периода януари 1996 г. – септември 1997 г. Центърът за масова приватизация отдавна е закрит и след приключване на процеса цялата информация беше предадена на „Централен депозитар“, гр. София.

Какво се случи с приватизационните фондове?

Бившите приватизационни фондове са преобразувани в холдинги и инвестиционни дружества. От 81 приватизационни фонда, 28 са преобразувани и отписани, 9 са прекратили дейността си, 39 са станали холдинги и 3 – инвестиционни дружества. Реално сега на борсата се търгуват 17 от бившите приватизационни фондове, тоест около 20% от тях имат реална стойност на бонова книжка от над 0 лева.

Какъв е редът, акционер да провери, колко броя акции притежава?

На първо място отворете боновата книжка и проверете от кой фонд или предприятие имате акции. Информация за бившите приватизационни фондове – дали са прекратили дейността си, в какво са се преобразувани и дали са отписани, може да намерите на интернет страницата на Комисията за финансов надзор (КФН). Ако имат правоприемник, ще намерите името на дружеството със съответните телефони и адрес:

В случай, че имате акции от бивш приватизационен фонд, проверете дали те се търгуват на борсата, т.е. дали дружеството е публично, дали е отписано от публичния регистър или е ликвидирано. Най-добрият вариант е да имате акции от активно търгувано на фондовата борса дружество. Чрез борсовата цена на акциите можете да се ориентирате за стойността на Вашата инвестиция.

Ако знаете от кое дружество притежавате акции, може да се обърнете към него за информация, относно разпределянето на дивидент, който имате право да получите. Съгласно Закона за задълженията и договорите, давността на дивидентите е 5 (пет) години. Ако решите да продадете своите акции, то трябва да се обърнете към инвестиционен посредник – Вие персонално не можете да търгувате на фондовата борса.

Инвестиционният посредник е дружество с основен предмет на дейност покупка и продажба на ценни книжа. Банките също могат да осъществяват такава дейност, като за целта получават лиценз за тази дейност от Българската народна банка (БНБ). Списък на инвестиционните посредници може да намерите тук.

Разходите по продажба на акции, което става само през инвестиционен посредник, възлизат на около 50 лева. Тарифите на посредниците са различни. Към въпросните разходи не влизат разходи за пълномощни, удостоверения за наследници както и транспортни разходи и други.

Във връзка и на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 г., справка за притежавания брой акции от акционери физически лица може да се получи освен чрез директен контакт с дружеството и чрез сайта на Централен депозитар АД на адрес: http://www.csd-bg.bg  –> Начало –> Проверка на портфейл. Справката е достъпна по два начина: чрез използване на квалифициран електронен подпис (КЕП) (издаден само на физически лица) или чрез въвеждане на персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Национална агенция за приходите (НАП).

Какво се случва с акциите на починал акционер?

Акциите могат да се наследяват. Когато акционерът е починал, неговите наследници е необходимо да потърсят услугите на инвестиционен посредник – регистрационен агент към Централен депозитар и там да извършат прехвърлянето като заплатят необходимите такси. Често таксите по прехвърляне на акциите са по-високи от стойността на самите акции.

КОНЦЕПЦИЯ ЗА СЪБУЖДАНЕ НА „СПЯЩИТЕ АКЦИИ“

През 2018 година Министерство на финансите разработи концепция за „събуждане на спящите акции“, която се публикува на 16.01.2019 година за обществено обсъждане. Целта е участниците в масовата приватизация да проверят какво е станало с приватизационния им фонд и ако имат акции в срок от 1 година да предприемат действия по прехвърлянето им от лични сметки към подсметки при инвестиционен посредник.

С прилагане на концепцията ще се постигне:

  • Защита интересите на лицата, придобили акции от масовата приватизация.
  • Подобряване работата на дружествата, ценните книжа ще се придобият от активни акционери, които имат интерес от дружествата, в който са акционери.
  • Повишаване ликвидността на дружествата и капиталовия пазар като цяло.

Други възможни варианти, обсъждани в концепцията: Прехвърляне на акциите от публичните дружества, държани по лични сметки на държавна агенция, която да наблюдава продажбата на финансовите инструменти и прехвърляне на средствата в държавен фонд. Служебно разпределение към инвестиционен посредник, който да бъде задължен да продаде финансовите инструменти и да заплати на акционерите приходите от продажбата. Концепцията за събуждане на „спящите акции“ на Министерство на финансите може да намерите тук.

 

Източници: tvoitefinansi.bg и doverie.bg