Напомняме ви, че за земеделските стопани, участвали в споразумения по чл.37в от ЗСПЗЗ за обработваеми земи за стопанската 2020-2021 г., срокът за внасяне на сумите за площите, които са т.нар. „бели петна“ беше 15.01.2021 г.

Сумите са депозитни и се изплащат от областната дирекция “Земеделие” на правоимащите лица въз основа на заповедта на директора на областната дирекция “Земеделие” в 10-годишен срок. За ползвателите, които не са заплатили сумите за ползваните земи, директорът на областната дирекция “Земеделие” издава заповед за заплащане на трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землището.

Общинската служба „Земеделие” не уведомява писмено хората за това дали земите им попадат в регистрите на „белите петна”. Информация за дължимите суми можете да получите на място или от публикуваните заповеди на страницата на ОДЗ.

Много собственици, които не стопанисват земите си пряко, не са сключили договори за наем или аренда и не знаят реално какво се случва със земите им, стават жертва на недобросъвестни ползватели. Затова е важно всеки собственик на земеделски земи да предприеме необходимото за стопанисването им и да е информиран за стойността на земите си, да знае какви дивиденти би могъл да спечели от тях и как да ги управлява най – правилно. За съжаление много ползватели се възползват от това, че собствениците на земеделски земи не се интересуват от имотите си и не търсят рентата, която им се полага.

За да избегнете това, ако не сте сигурни какви действия трябва да предприемете и не знаете каква е реалната стойност на земите Ви, не знаете как да ги управлявате и колко можете да спечелите от тях, ние Ви предлагаме търговски и юридически консултации, съвети и актуална информация за цената на земята, изготвяне на договори за наем/аренда, съдействие при покупко – продажба и изготвянето на всички необходими документи, ефективно управление на Вашите земи.

Повече по темата:

Какво представляват „белите петна” и търсят ли парите си собствениците им